С предоставянето на настоящите правила имаме за цел да разясним каква информация събираме за вас във връзка с предоставяните от уебсайта Otpuski.com услуги, защо и как го правим, как ги обработваме, какви са правата ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Какви лични данни събираме и обработваме?

Личните данни се въвеждат от всеки клиент, заинтересован да използва услугите, предоставяни от уебсайта Otpuski.com в Заявка за абонамент – форма, публикувана на уебсайта Otpuski.com или предоставяна от партньор на уебсайта Otpuski.com.

1. Данни, необходими за сключване и обслужване на договор за използване на услугите на уебсайта Otpuski.com

Данни за идентификация на потребител:
    а. Лице за контакт - име на представител на компанията
    б. Адрес на електронна поща
    в. Адрес за кореспонденция
    г. телефонен номер (мобилен и/или стационарен) за осъществяване на контакт;

Данни за сключване на договор:
    а. Лице за контакт - име на представител на компанията
    б. Адрес на електронна поща
    в. Адрес за кореспонденция
    г. телефонен номер (мобилен и/или стационарен) за осъществяване на контакт;

2. Данни, необходими за оказване на поддръжка на сключения договор и заявената услуга

Данни от профила на регистрирания потребител
    а. потребителско име на Администратора, създаден от уебсайта Otpuski.com при сключване на договора
    б. потребителско име на всеки регистриран потребител, както и неговия email адрес като част от процеса и начина, по който се използват услугите на уебсайта

За какви цели ползваме личните ви данни?

    а. Използваме данните за идентификация, за да може да приемем заявката за заявен интерес към услугите, предоставяни от уебсайта Otpuski.com.
    б. На база на заявения интерес и въведените данни имаме право да се свържем с лицето, подало заявката и да уточним търговските детайли.
    в. За сключване на договор за избрана от услуга, съобразно проявения интерес
    г. За промяна на параметри по вече сключен договор
    д. За необходимост от осъществяване на контакт с цел техническо обслужване с оглед предоставяне на качествена услуга.
    е. За уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от вас молби, жалби, предложения

На кого предоставяме личните ви данни?

В изпълнение на нашия договор или на законово наше задължение, или с оглед на наш легитимен интерес, или след ваше съгласие, ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол в изпълнение на тази цел.

    а. органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
    б. компетентни органи, които по силата на закон имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например –съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

Какви са правата ви във връзка с личните данни?

    а. Да поискате коригиране или допълване на данните ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;
    б. Имате право да поискате достъп до личните ви данни. Това право има само представителя на компанията, сключил договор за използване на услугите, предоставяни от сайта Otpuski.com

Срок на съхранение на личните ви данни

В зависимост от целите на обработването съхраняваме различните категории данни различен период от време.
1. За сключване, изменение и изпълнение на договора: За срока на действие на договора и изпълнение на всички задължения по него
2. За целите на издаване на счетоводни и данъчни документи като дебитни и кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на продукти и услуги, информация за извършени плащания и други – в сроковете, предвидени в съответните нормативни документи

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 01.01.2019 г.

Уебсайт Otpuski.com запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Уебсайт Otpuski.com не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.