ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,
ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБ сайта Otpuski.com

1. Настоящите Общи условия определят условията, реда и сроковете при които Потребителите получават право да използват услугите, предоставяни от уебсайта Otpuski.com, наричан по-долу ДОСТАВЧИК, и се регламентират отношенията с всяка една от компаниите, регистрирали се за ползване на предоставяните чрез уебсайта Otpuski.com услуги, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

2. Настоящите Общи условия се считат за неразделна част от всеки договор за възлагане на услуга, сключен между Otpuski.com и съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

3. Сключването на договора става при плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на заявена услуга. С извършване на плащането се приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с настоящите Общи условия и че същите пораждат правно действие за него. Страните могат да договорят специални условия на предоставяне на услугата, различни от тези Общи условия, с допълнително писмено споразумение с изрично посочване, че същите се отклоняват от Общите условия.

4. Уебсайт/сайт ("website") е обособено място в Интернет, достъпът до което се извършва чрез унифициран адрес (URL) по стандартизиран протокол като HTTP, HTTPS или друг такъв протокол и което съдържа файлове, компютърни програми, текстово или звуково съдържание, картина, изображение или други материали и ресурси.

Предмет

5. Предмет на тези Общи Условия са Услугите, които се предлагат чрез уебсайта Otpuski.com.

6. Услуги, осигурявани чрез уебсайта Otpuski.com са предоставяната възможност на Потребителите за заявяване на молба за отпуск, за нейното одобрение или отказване, възможност за справки, история на действията, печат на заявките за отпуск и др. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в Otpuski.com.

7. В предлаганите услуги и достъп до ресурсите не се включва предоставянето на техническо оборудване, включително компютърно оборудване, както и на интернет връзка, необходима за пренос на информационни пакети между Потребителя и уеб страницата, чрез които се осъществява достъп до ресурсите на системата. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност, в случаите, когато осъществяването на достъп от страна на Потребителя не е възможно поради обстоятелства извън контрола на ДОСТАВЧИКА (проблеми от хардуерно или от софтуерно естество, проблем с Интернет връзката и др.), както и за заплащането на възнагражденията, които Потребителят дължи на доставчиците на услуги по достъп и пренос.

8. Предвид факта, че Услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА, са разнообразни по характер и са обект на постоянно допълване и модифициране с оглед на усъвършенстването и разширяването им, то ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по всяка време да променя броя, характеристиките на съответните Услуги и режима им на предлагане (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация)

Сключване на договора

9. Сключването на договора става чрез заявяване на желание на дадена компания да се възползва от услугите, предоставяни от сайта Otpuski.com и чрез избор на конкретен пакет, съобразно с ценовите условия, описани на сайта Otpuski.com.

10. Сключването на договора става при плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на заявения пакет.

11. В случай че възникне спор кое е лицето, изявило воля за обвързване с Общите условия, за страна по спора се счита лицето, заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Регистриране на Потребител

12. Достъпът до УСЛУГАТА се осъществява чрез интернет-сайт, поддържан от ДОСТАВЧИКА. За да се възползва от предлаганите услуги, всяка компания трябва да се регистрира и нейните служители да станат регистрирани Потребители. Потребител е всяко лице, използващо предлаганите чрез уебсайта Otpuski.com услуги.

13. След сключването на договор ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ администраторско потребителско име и парола, с които последният осъществява достъп до сайта. Администраторското име и паролата за достъп се изпращат на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща.

14. Регистрираният администратор получава достъп до Потребителския си профил чрез въвеждането на съответстващи на регистрираните Потребителско име и Парола. Чрез администраторския си профил Регистрираният потребител получава възможността да извършва конфигурация на Услугите, да създава нови регистрирани потребители чрез въвеждане на техните имена и email адреси, да въвежда структурата на компанията, отдели, звена, да въвежда и променя налични дни отпуск, да задава права на отделните служители, да извършва промени в Паролата си и др.

15. Регистрираният Потребител е всеки Потребител, създаден от администратора на компанията, регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез уебсайта Otpuski.com
Регистрираният Потребител получава достъп до Потребителския си профил чрез въвеждането на съответстващи на регистрираните Потребителско име и Парола. Регистрираният Потребител чрез своя профил получава възможността да подава заявки за отпуск, да одобрява или отказва такива, ако са му дадени подобни права, да има достъп до историята на своите заявки, да печата заявка, ако е необходимо и др.

16. Потребителско име е email адреса, предоставен от компанията, чрез който се извършва идентификацията му като потребител в Otpuski.com.

17. Парола е поредица от букви, цифри и други символи, зададена от Регистрирания администратор, която в комбинация с Потребителското му име по уникален начин идентифицира Регистрирания потребител и която заедно с Потребителското му име осигурява достъп до Потребителския профил на същия.

18. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за погрешно посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща.

Права и задължения на потребителя

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:

19. Да ползва услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА.

20. Да получава права за достъп (потребителско име и парола) за администриране на отпуснатите акаунти.

21. Да заменя паролата, предоставена му от ДОСТАВЧИКА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:

22. Да използва услугите, предоставени от сайта Otpuski.com по законосъобразен начин, като спазва законовите си задължения да издава и съхранява всички молби за отпуск и съответните разрешения в писмен вид.

23. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за възникнали технически проблеми и смущения в ползването на услугата.

24. Да уведомява ДОСТАВЧИКА за всички обстоятелства по промяна на данните за издаване на фактура и други документи, както и за лицата за контакти, адреса на регистрация и адреса за кореспонденция.

25. Да заплаща на ДОСТАВЧИКА в срок дължимите суми, съгласно поръчката и настоящите Общи условия.

Права и задължения на доставчика

ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения:

26. Да осигурява непрекъснато ползване на услугата, освен в случаите на:
    а) извънредни ситуации;
    б) технически повреди на устройства, които не са в негово фактическо владение;
    в) прекъсване на интернет връзката поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
    г) прекъсване в обслужването на сървъра поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
    д) форсмажорни обстоятелства.

27. Да отстранява възможно най-бързо повредите в поддържания от него софтуер в рамките на съществуващите технически и производствени възможности.

28. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ контактна информация за връзка, в случай на възникнали повреди, оплаквания или въпроси.

29. Да не предоставя на трети лица данните за ползваните акаунти, с изключение на заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лица, ползващи услугата. Настоящата клауза не се отнася до предвидените в настоящите Общи условия случаи, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал съгласие.

30. Да разполага с квалифицирани служители за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛЯ и поддържане на техническа изправност и качество на предоставяната услуга.

ДОСТАВЧИКЪТ има следните права:

31. Да извършва прекъсвания на услугата по технически или експлоатационни причини, като в тези случаи е длъжен да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в рамките на до 24 (двадесет и четири) часа преди началото на планираната профилактика на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Съобщението се счита доставено с постъпването му в посочената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информационна система.

32. Да получава плащания за предоставената услуга, съгласно настоящите Общи условия.

33. Да прекрати предоставянето на услугата, в случай на забавяне на плащането за повече от десет дни от издаването на фактурата.

34. Да съхранява получените данни за срока на абонамента.

35. Да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ при промяна на адреса на сайта за достъп до услугата.

36. Да променя адреса на интернет сайта, на който се осъществява достъп за ползване на услугата.

37. ДОСТАВЧИКЪТ има право да разполага електронни връзки към други уеб страници и ресурси и рекламни банери в сайта на Otpuski.com за продажба на стоки и предлагане на услуги от трети лица, включително при условията на Контекстна реклама.

38. Право на ДОСТАВЧИКА е да изпраща до Регистрирания потребител непоискани търговски съобщения с цел да предостави информация и реклами за стоки и/или услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА или от други търговски дружества, да провежда запитвания по най-различни въпроси, анкети и други.

Ограничаване на отговорността

39. ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан със задължение и няма обективната възможност да упражнява контрол върху начина, по който Потребителят използва предоставяните му Услуги, както и в ситуациите, в които Потребителят не спазва законовите изисквания за издаване и съхранение на хартиени документи.

40. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за конфигурирани данни или съдържание от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и от съдържание, което е качвано, предавано или съхранявано чрез профилите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди и загуби, произтекли от такова съдържание.

41. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се възползва от всички функционалности на услугата поради квалификацията и/или обективната/субективната невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

42. Рискът от използването на УСЛУГАТА е за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Нито ДОСТАВЧИКЪТ, нито третите лица, които са участвали във създаването и доставката на УСЛУГАТА са отговорни за каквито и да е преки, косвени или други вреди, които са последица от достъпа или използването на УСЛУГАТА.

Лични данни

43. С подаването на заявка за използване на услугите, предоставяни от сайта Otpuski.com Потребителят съзнателно предоставя необходимите си данни за извършване на регистрация в сайта.

44. Право на ДОСТАВЧИКA е да изисква и използва информация за Потребителя при регистрирането на същия като Регистриран потребител. Информацията, служеща за идентифициране на самоличността на Потребителя, може да включва данни като име, фамилия, email адрес, Булстат на компанията както и всяка друга информация, която Потребителят предоставя доброволно в хода на регистрацията. Идентифициращата информация включва и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя, когато заявява, получава или ползва стоки и услуги през Otpuski.com (доколкото е приложимо), когато попълва анкети, въпросници, формуляри и други.

45. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да се грижи и да носи отговорност за защита на личните данни и всяка друга информация за Потребителя, която е станала негово достояние във връзка с предлагането на Услугите, визирани на настоящите Общи условия, с изключение на случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия от страна на трети лица. В случаите на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, извършени от страна на Потребителя или лица под негов контрол, както и в случай на нарушаване на права или законни интереси на трети лица ДОСТАВЧИКЪТ е в правото си да направи личната информация за Потребителя достояние на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото законодателство.

46. ДОСТАВЧИКЪТ разполага с достъп до конфигурираните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който достъп се активира само при необходимост от техническа поддръжка, или при поискване в писмен вид от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

47. Информацията, която се събира и използва от ДОСТАВЧИКА за потребителя за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени) от страна на ДОСТАВЧИКА или от други лица, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за адаптирането на предоставяните услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Изброените цели за използване на информацията за Потребителя не са изчерпателно посочени и не пораждат задължения за ДОСТАВЧИКА.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. Прекратяване

48. Договорът влиза в сила от датата на плащане на заявената услуга.

49. Договорът се прекратява при възникване на някое от следните обстоятелства
    а) С изтичане на срока му;
    б) По взаимно съгласие на страните.
    в) в случай че сайтът Otpuski.com преустанови да предоставя услугите си 
    г) в случай че възникнат други обстоятелства, предвидени в закона

50. При прекратяване на договора ДОСТАВЧИКЪТ деактивира Потребителския профил на Регистрирания Потребител и заличава Паролата за достъп, както и всички лични данни на Потребителя освен ако законодателството не предвижда съхранението им за определен период от време ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

51. Настоящите Общи условия се изготвят от ДОСТАВЧИКА и се прилагат в отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ при предоставяне на УСЛУГАТА.

52. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и споровете се решават от компетентния съд на град София, Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019 г.